Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina

      Co to jest?

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Jurak-Muziewicz, (zsae@wp.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3819276. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zespół Szkół  Agro-Ekonomicznych w Karolewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  Biuletynu Informacji Publicznej  ZSAE w Karolewie

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich : https://www.rpo.gov.pl

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie realizuje swoje zadania w jednej lokalizacji w Karolewie 8.

 Zajęcia szkolne odbywają się w trzech budynkach dydaktycznych oraz w sali gimnastycznej i w hali maszyn dydaktyczne.

W budynku nr 1 znajduje się sekretariat szkoły i dyrekcja (I piętro) i gabinet pedagoga szkolnego oraz sale dydaktyczne.  Na parterze znajduje się pokój nauczycielski, gabinet psychologa szkolnego oraz sale dydaktyczne Szkoła posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony boiska.

Wejście do budynku nr 1 nie jest dostosowane dla niepełnosprawnych (schody).

Wejście do budynku nr 2 nie jest dostosowane dla niepełnosprawnych (schody).

Wejście do budynku nr 3 jest dostosowane dla niepełnosprawnych (brak schodów). Łazienki dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do stołówki i internatu dla osób niepełnosprawnych jest utrudnione z uwagi na schody (brak podjazdów)

 

 

Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w sali gimnastycznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych . Wejście do budynku nie posiada przeszkód architektonicznych, niepełnosprawni mogą skorzystać z podjazdu. 

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

 

STATUT

Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych

im. Bronisława Zamojdzina

w Karolewie

 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

 

§1

                                                        

 1. Zespół Szkół Agro–Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie zwany dalej „Zespołem Szkół” dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą w Bydgoszczy.
 3. Siedziba Zespołu Szkół: Karolewo 8, 86-022 Dobrcz.

 

§2

 1. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
 • Czteroletnie Technikum,
 • Liceum Ogólnokształcące,
 • Szkoła Policealna,
 • Branżowa Szkoła I stopnia
 • Internat Zespołu Szkół.
 1. Zespół Szkół może prowadzić kształcenie w zawodach

4-letnie technikum:

 • technik rolnik
 • technik żywienia
 • technik architektury i krajobrazu,
 • technik ekonomista,
 • technik weterynarii
 • technik obsługi turystycznej
 • technik inżynierii środowiska i  melioracji

                  

                   branżowa szkoła I stopnia     

 • kucharz
 • rolnik
 • i innych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

                  

 1. Zespół Szkół prowadzi kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących w zasadniczej szkole zawodowej dla młodocianych pracowników.
 2. Zespół Szkół może organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu zawodów w których prowadzi kształcenie.
 3. Zespół Szkół prowadzi kształcenie osób dorosłych w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Policealnej

§3

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół są szkołami publicznymi.
 2. Zespół Szkół posiada sztandar.
 3. Zespół Szkół używa logo szkoły.
 4. Ilekroć w statucie używa się sformułowania szkoła należy przez to rozumieć także Zespól Szkół.

 

 

 


 

STATUT

Zespołu Szkół
Agro-Ekonomicznych

im. Bronisława Zamojdzina

w Karolewie

 

 

 

 

 

 

STATUT

Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych

im. Bronisława Zamojdzina

w Karolewie

 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

 

§1

                                                        

 1. Zespół Szkół Agro–Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie zwany dalej „Zespołem Szkół” dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą w Bydgoszczy.
 3. Siedziba Zespołu Szkół: Karolewo 8, 86-022 Dobrcz.

 

§2

 1. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
 • Czteroletnie Technikum,
 • Liceum Ogólnokształcące,
 • Szkoła Policealna,
 • Branżowa Szkoła I stopnia
 • Internat Zespołu Szkół.
 1. Zespół Szkół może prowadzić kształcenie w zawodach

4-letnie technikum:

 • technik rolnik
 • technik żywienia
 • technik architektury i krajobrazu,
 • technik ekonomista,
 • technik weterynarii
 • technik obsługi turystycznej
 • technik inżynierii środowiska i  melioracji

                  

                   branżowa szkoła I stopnia     

 • kucharz
 • rolnik
 • i innych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

                  

 1. Zespół Szkół prowadzi kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących w zasadniczej szkole zawodowej dla młodocianych pracowników.
 2. Zespół Szkół może organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu zawodów w których prowadzi kształcenie.
 3. Zespół Szkół prowadzi kształcenie osób dorosłych w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Policealnej

§3

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół są szkołami publicznymi.
 2. Zespół Szkół posiada sztandar.
 3. Zespół Szkół używa logo szkoły.
 4. Ilekroć w statucie używa się sformułowania szkoła należy przez to rozumieć także Zespól Szkół.

 

 

 


 

W skład Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie wchodzą następujące szkoły:

Technikum w Karolewie

Branżowa Szkoła I Stopnia w Karolewie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Prowadzone są również kwalifikacyjne kursy zawodowe

Sekretariat czynny w dni powszednie w godz. 7.00-15.00

mgr inż. Stanisław Buś

mgr Renata Jurak-Muziewicz

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

 

Link do sprawozdania poniżej:

http://pczo-koronowo.bip.net.pl/?a=77