Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina

      Co to jest?
Statut Zespołu Szkół

 

STATUT

Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych

im. Bronisława Zamojdzina

w Karolewie

 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

 

§1

                                                        

 1. Zespół Szkół Agro–Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie zwany dalej „Zespołem Szkół” dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.
 2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół sprawuje Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty z siedzibą w Bydgoszczy.
 3. Siedziba Zespołu Szkół: Karolewo 8, 86-022 Dobrcz.

 

§2

 1. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
 • Czteroletnie Technikum,
 • Liceum Ogólnokształcące,
 • Szkoła Policealna,
 • Branżowa Szkoła I stopnia
 • Internat Zespołu Szkół.
 1. Zespół Szkół może prowadzić kształcenie w zawodach

4-letnie technikum:

 • technik rolnik
 • technik żywienia
 • technik architektury i krajobrazu,
 • technik ekonomista,
 • technik weterynarii
 • technik obsługi turystycznej
 • technik inżynierii środowiska i  melioracji

                  

                   branżowa szkoła I stopnia     

 • kucharz
 • rolnik
 • i innych zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

 

                  

 1. Zespół Szkół prowadzi kształcenie w zakresie przedmiotów ogólnokształcących w zasadniczej szkole zawodowej dla młodocianych pracowników.
 2. Zespół Szkół może organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe z zakresu zawodów w których prowadzi kształcenie.
 3. Zespół Szkół prowadzi kształcenie osób dorosłych w Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Policealnej

§3

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół są szkołami publicznymi.
 2. Zespół Szkół posiada sztandar.
 3. Zespół Szkół używa logo szkoły.
 4. Ilekroć w statucie używa się sformułowania szkoła należy przez to rozumieć także Zespól Szkół.

 

 

 


 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 14
Wprowadzony przez: Stanisław Buś
Data opublikowania: 2020-09-21 07:11:39
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu